Начало > Управляващ орган

Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет"

За Управляващ орган (УO) на ОПАК е определена дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” в Министерството на финансите. УО носи отговорността за ефективното управление и изпълнение на оперативната програма. Неговите задължения включват подготвянето и обявяването на процедури за набиране на проектни предложения, взимането на решения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, мониторинга и оценката на изпълняваните проекти.

В съответствие с препоръките на Европейската комисия за максимално опростяване на управленската структура на ОПАК не е създадено Междинно звено за изпълнение на програмата.

В структурата на дирекция ОПАК в МФ има четири отдела със съответните функции, както следва:

Отдел „ Програмиране, търгуване и договаряне”:

• Разработва Индикативна годишна работна програма (ИГРП);
• Планира и извършва подготовка на отделните процедури за избор на проекти за финансиране по ОПАК;
• Изготвя документацията по процедурите за избор на проекти за финансиране;
• Организира работата на оценителните комисии;
• Извършва подготовката и сключването на договорите с бенефициентите;

Отдел „Мониторинг и финансово управление”:

• Извършва мониторинга и оценката на проектите;
• Отговаря за верификацията на дейностите;
• Осъществява финансовото управление на ОПАК;
• Изготвя бюджета, осъществява счетоводната отчетност по програмата;
• Верифицира разходи и извършва плащания;

Отдел „Контрол и нередности”:

• Отговаря за откриването и докладването на нередностите;
• Осъществява предварителен (ex-ante) контрол;
• Осъществява финансов контрол;
• Осъществява одитен контрол и координация;

 Отдел „Наблюдение, оценка и публичност”:

• Отговаря за информацията и публичността на програмата;
• Организира изпълнението на Комуникационния план;
• Осъществява ролята на секретариат на Комитета за наблюдение;
• Извършва мониторинга и оценката на програмата;
• Изготвя и, след одобрение от Комитета за наблюдение, предава на Европейската комисия годишните и окончателните   доклади относно изпълнението на програмата;
• Съхранява архивните документи на дирекцията.

 

Сигнали за нередности или корупция:

Сигнали за проблеми, нередности или корупция могат да бъдат подавани по следния начин:

1. Чрез Интернет страницата на МФ:

2. По факс - 02/9859 5502, адресиран до служителя по нередности г-жа Анна Лютакова, главен експерт в д-я ОПАК;

3. По електронна поща на адрес Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .
4. Чрез открития телефон за подаване на сигнали за корупция в Министерството на финансите - 080018018 или на номер 02/9859 55 09.

За контакти:

Министерство на финансите
София 1040, ул. „Г. С. Раковски” 102

тел.: +359 2 985 95 501

факс: +359 2 985 95 502

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
www.opac.government.bg

 

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл