Начало > Новини за ОПАК > Оперативна програма „Административен капацитет” във финален спринт за изпълнение на програмата

Оперативна програма „Административен капацитет” във финален спринт за изпълнение на програмата

Интервю на ръководителя на Управляващия орган на ОПАК Моника Димитрова-Бийчър за в. Класа от 31.10.2012 г.: 

През 2012 г. Оперативна програма „Административен капацитет” обявява много нови възможности за кандидатстване и финансира много нови проекти. Каква е причината?

Оперативна програма „Административен капацитет” наистина се движи на максимална скорост. Това е реалността от началото на 2011 г., но имахме много за наваксване от периода 2009 – 2010 г. За това едва през втората половина на 2012 г. резултатите ни започват да се виждат и от широката общественост. Интересът към програмата нараства непрекъснато. Администрациите и представителите на съдебната система осъзнаха, че имат надежден партньор в наше лице и вече не се колебаят ако имат добри идеи за развитие, за оптимизация, или пък наболели проблеми. Именно този ежедневен контакт води до откриването на нови възможности за кандидатстване по програмата. Започнахме 2012 г. с планове да обявим 9 процедури на обща стойност 43 млн. лв. Към момента сме обявили 16 процедури с общ бюджет над 95 млн. лв., а предстои и отварянето за кандидатстване на още една процедура в средата на месец ноември. Това е най-високата активност и като разполагаема сума, и като брой процедури за последните четири години от изпълнението на ОПАК. Единственият аналог може да се търси в Индикативната годишна работна програма за 2008 г., но схемите отворени за кандидатстване през 2012 г., са с по-облекчени условия за бенефициентите, по-добре насочени към изпълнение на общата и на специфичните цели на програмата и далеч по-ефективни.

От началото на 2012 г. по ОПАК са сключени 104 нови договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Проведени са пет обучения на бенефициенти. До края на годината очакваме поне още 30 нови договора и още две обучения за успешното им изпълнение. Само за сравнение – за цялата 2011 г. са сключени 37 договора, а през 2010 г. те са дори още по-малко.

Освен че се опитваме да подкрепим нашите партньори в най-важните реформи и най-ключовите им нужди, ние си изпълняваме и задълженията като Управляващ орган. Стремим се да постигнем целите на програмата, да изразходваме ефективно и ефикасно бюджета й и естествено, да не допуснем загуба на средства. Тук следва да подчертаем и ролята на Министъра на Финансите г-н Симеон Дянков, в чийто ресор са както административната реформа, така и Оперативната програма. Без неговата помощ и напътствия нямаше да постигнем такива успехи.

В момента администрациите и съдебната система могат да кандидатстват по седем процедури за безвъзмездна помощ. Какви са те?

Двете най-големи процедури бяха отворени за кандидатстване през месец септември – схемите за обучение на служителите в общинските администрации и в централните и областните администрации. Тези схеми очаквано предизвикват и най-голям интерес. Те са с общ бюджет от 40 млн. лв., което гарантира, че ще могат да бъдат финансирани всички качествени проекти. При минимален праг от 20 000 лв. и максимален – 90 000 лв. проектите по процедурата ще се изпълняват при много опростен режим и изборът на външен изпълнител ще става чрез публична покана. Информационните дни из страната по тези процедури преминаха изключително успешно, като бяха посетени от над 250 представители на общински администрации и над 150 представители на централни и областни администрации. Получаваме и много конкретни и интересни въпроси за разяснения по Насоките за кандидатстване, което потвърждава впечатлението ни, че много общини, министерства и агенции подготвят проектните си предложения. Сроковете за кандидатстване са в началото на месец ноември.

Останалите пет процедури бяха отворени за кандидатстване в началото на октомври. Две от тях са с бенефициент Администрацията на Министерския съвет. Това е първото координирано обявяване на две процедури по два различни подприоритета на ОПАК за постигане на един от най-важните индикатори на програмата. Това ще бъде и първото координирано изпълнение на два паралелни проекта от един бенефициент за постигане на една обща цел. Процедурите предвиждат създаването на Интегрирана информационна система за нуждите на администрацията с цел повишаване на откритостта и предвидимостта в работата й, подобряване на нейната достъпност и подобряване на механизмите за координация и управление на човешките ресурси. Интегрираната система ще осигури в реално време детайлна и достоверна информация за всички аспекти на състоянието и управлението на държавната администрация в страната, вкл. човешките ресурси и административните услуги. По този начин ще се подобри отчетността и ефективността на администрацията и ще се улесни вземането на адекватни и навременни управленски решения в областта на административната реформа.

През месец октомври беше обявена и първата процедура по ОПАК, по която ще може да се кандидатства електронно, чрез системата ИСУН. Обявяването й е поредната стъпка на Управляващият орган към облекчаване на кандидатите, оптимизиране и ускоряване на процеса на подготовка и подаване на проектни предложения.  По процедурата се отпускат 5 млн. лв. за повишаване на квалификацията на магистратите чрез въвеждане на добри практики. Могат да кандидатстват Висшият съдебен съвет, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет, Върховният касационен съд, Върховният административен съд и Прокуратурата на Република България.

Останалите две отворени процедури са насочени към държавната администрация. По една от тях ОПАК осигурява на Министерството на финансите 1 млн. лв. за развитие на нормативната база на публично-частното партньорство. Още 4 млн. лв. са обявени по процедура за повишаване на уменията на служителите от администрацията на всички нива в специализирани области като одит и контрол върху дейността на администрацията, сигурност на информацията, управление при кризи, бедствия и аварии.

Големият брой очаквани проекти няма ли да доведе до забавяне на оценяването им?

Действително, и седемте процедури са изключително интересни и очакваме да получим също толкова интересни и успешни проекти. Управляващият орган вече е създал добра организация за приемане и оценка на проектните предложения. Сроковете за кандидатстване са равномерно разпределени през месеците ноември, декември и януари. В допълнение, само по две от седемте процедури очакваме да получим голям брой проектни предложения – около 300. По останалите пет процедури проектните предложения ще са между едно и седем. Голяма част от експертите от дирекцията ще се включат в оценката, за да съкратим максимално сроковете. Ще бъдат привлечени и оценители от други администрации. Очакваме всички договори да бъдат сключени до края на месец април 2013 г. Само за сравнение ще посоча, че по няколко от процедурите, обявени през 2010 г. договорите с бенефициентите бяха сключени едва в началото на 2012 г, което показва подобрението на работата на Управляващия орган и оптимизирането на процесите като цяло в посока по-качествена и по-бърза оценка.

Близките месеци се очертават изключително напрегнати. Какво още предстои?

До края на 2012 г. ще бъде отворена само още една процедура и тя отново ще бъде за специализирани обучения на администрацията, а бенефициент е Администрацията на Министерския съвет. Целта е да се гарантира еднакво качество и квалификация на звената по вътрешен одит в отделните администрации.

Към момента през 2013 г. предвиждаме да бъдат отворени за кандидатстване четири процедури, с които ще договорим изцяло финансовия ресурс на програмата. Това би могло да се промени при наличие на добра основа и интересни предложения за финансиране. И четирите процедури ще бъдат насочени към изпълнение на целевите стойности на индикаторите по ОПАК. Една от процедурите е замислена като продължение на изключително успешната схема за извършване на функционални анализи в общински администрации. Другата процедура надгражда резултатите по един от проектите на министерството на транспорта и цели разширяване на функционалността на единния портал за предоставяне на електронни административни услуги като точка за достъп до Единното звено за контакт (ЕЗК). С проекти ще могат да се включат администрациите, предоставящи достъп до такива услуги. Третата схема най-общо е насочена към борба с корупцията, а четвъртата – към въвеждането на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики. Предстои Индикативната годишна работна програма на ОПАК за 2013 г. да бъде одобрена на заседанието на Комитета за наблюдение на ОПАК на 13 – 14 ноември и ще бъде публикувана на интернет страницата на програмата в края на месец ноември.
В тази връзка очакваме активност и добро партньорство от бенефициентите по Програмата, за да можем да изпълним поставените цели в срок и с изискуемото качество. Добрата основа и съдействие са налични от нас, но останалото е от вас – нашите бенефициенти.

 

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл