Речник

Агломерация зона, в която съсредоточаването на населението и/или стопанските дейности е достатъчно, за да е възможно да се събират градските отпадъчни води, да се отвеждат към пречиствателна станция или пункт за окончателно изливане

Административен капацитет компетентни държавни служители, организационен капацитет, въвеждане на информационни и комуникационни технологии, междуведомствена координация между администрациите и сътрудничество с гражданското общество

Административно обслужване всяка дейност по извършване на административни услуги от структурите на администрацията и от организации, предоставящи обществени услуги

Аутсорсинг (договаряне с външен изпълнител) разновидност на публично-частно партньорство (ПЧП), при което предоставянето на обществените услуги от името на държавата се извършва на риск на изпълнителя, но отговорността за предоставянето на услугите остава за държавната администрация

Бенефициент – стопански субект, организация или предприятие, публичен или частен, който отговаря за започването или за започването и изпълнението на операциите. В рамките на схемите за помощ по член 87 от Договора за ЕО бенефициентите са публични или частни предприятия, които изпълняват отделен проект и получават публична помощ

Битови отпадъчни води отпадъчните води, изпускани от жилищни помещения и учреждения и съдържащи главно продукти на човешкия метаболизъм и на битовите дейности

Верифициране – дейност, посредством която Управляващият орган се уверява и гарантира пред Сертифициращия орган, че работата, продуктите и услугите са предоставени или извършени и че декларираните разходи от бенефициентите по операциите действително са били извършени и съответстват на националните правила и на правилата на Общността

Вторично пречистване пречистването на градските отпадъчни води чрез метод, който по начало включва биологична обработка с вторично утаяване, или чрез друг метод, който позволява да се спазват условията в таблица 1 от Приложение І

Градски отпадъчни води битовите отпадъчни води или смес от битови отпадъчни води и промишлени отпадъчни води и/или дъждовни води

Грант безвъзмездна помощ (схема за безвъзмездна помощ), отпускана на дадена фирма/организация, без значение публична или частна, които средства са съобразени с правилата за държавни помощи и са предназначени за изпълнението, целите и дейностите по дадена схема

Група проекти няколко, одобрени от Управляващия орган на ОП, проекта със сходни дейности, чието изпълнение допринася за постигането на целите на съответната приоритетната ос на ОП. Обикновено се използва при определение на операция

Децентрализация процес на прехвърляне на правомощия и ресурси за тяхното упражняване от по-високи към по-ниски равнища на публично управление

Добро управление прозрачно и отчетно управление на човешки и финансови ресурси за справедливо и устойчиво развитие в контекста на политическата и институционалната среда, подкрепяща човешките права, принципите на демокрацията и върховенството на закона

Договарящ орган орган, който провежда процедури за набиране и оценка на проектни предложения и сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ договор, сключен между Ръководителя на Договарящия/Управляващия орган или упълномощено от него лице и бенефициент, за предоставяне и разходване на безвъзмездна финансова помощ с цел изпълнение на одобрен проект

Доклад по сертифициране официален писмен документ, подготвен от Управляващия орган и представен на Сертифициращия орган за всяка приоритетна ос, включително общия размер на допустимите разходи, платен от бенефициентите при изпълнение на операциите

Дребномащабна инфраструктура – терминът фигурира в ПРСР (т. 10.2) в смисъл на изграждане и рехабилитация на инфраструктура за превенция на риска и управление на отпадъците, като се отнася до изграждането на съоръжения за събиране на отпадъци от животински произход със сравнително малък размер (по подразбиране би следвало да се тълкува като техническа инфраструктура с малък размер)

Държавна администрация администрацията на органите на изпълнителната власт (Министерски съвет; министерства; държавни агенции; администрацията на държавните комисии; изпълнителни агенции; административни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт; областната администрация; общинската администрация; специализирани териториални администрации); – администрацията на другите органи на държавна власт, предвидени в Конституцията (органите на съдебната и на законодателната власт); – администрацията на органите на местното самоуправление

Европейски социален фонд – Европейският социален фонд (ЕСФ) е един от Структурните фондове на ЕС, създаден с цел намаляване на различията в равнището на благосъстояние и стандарта на живот в отделните държави членки и в регионите, като по този начин насърчава икономическото и социално сближаване. Европейският социален фонд, създаден през 1957 г., е основният финансов инструмент на Общността за инвестиции в хората.

За програмния период 2007 – 2013 г. част от средствата по ЕСФ са предназначени за нов приоритет – “Засилване на институционалния капацитет и ефективността на публичната администрация и обществените услуги”. Този приоритет е насочен към централната, областните и общинските администрации, към органите на съдебната власт и към социално-икономическите партньори (СИП) и неправителствените организации. Целта му е да подпомогне реформите в администрацията и съдебната система, както и постигането на добро управление на публичния сектор

Европейски фонд за регионално развитие един от Структурните фондове, чиято цел е да допринесе за изпълнението на кохезионната политика и приоритетите на ЕС. Фондът допринася за намаляване на разликата между нивата на развитие на различните региони и осигурява подкрепа за трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество. Фондът финансира дейности в областта на насърчаването на конкурентноспособността и иновациите, създаването и поддържането на устойчива заетост и осигуряване на устойчиво развитие

Евростат статистическата служба на Европейския съюз. Тя изготвя базирани на данни анализи и прогнози, които се публикуват на редовни интервали. Евростат снабдява органите на ЕС с важни за решения­та и действията им данни и дава всеобхватна статистическа информация на националните администрации и обществеността за фактическото поло­жение в Съюза. Като централна институция Евростат се стреми да коор­динира и интегрира неединните национални статистики в една единна и срав­нима система

Едно гише организационен принцип, който може да се определи като създаване на едно място за достъп до услуга. Двете основни форми, чрез които се осъществява принципът, са:

  • едно място за достъп в една административна структура
  • едно място за достъп до няколко "хоризонтални" администрации

Еквивалент жители (ЕЖ) биоразградими органични вещества, за които биохимичната потребност от кислород за пет дни (БПК5) е 60 грама дневно

Електронен документ волеизявление, записано с електронни средства – електронни данни

Електронен подпис средство за удостоверяване на самоличността на подателя, както и за удостоверяване, че подписаното съдържание не е променяно след подписването. Извършва се с помощта на електронен сертификат, който трябва да е подписан от организацията

Електронно правителство използване на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) от държавната администрация за предоставяне на административни услуги по прозрачен и рентабилен начин, ориентиран към потребителите

Електронно управление използване на информационно-комуникационните технологии в изпълнителната, законодателната, съдебната власт и местното самоуправление

Еутрофизация обогатяване на водата с допълнителни елементи, по-специално съединения на азота и/или фосфора, предизвикващи ускорено развитие на водорасли и растения от висши видове, което води до нежелано нарушаване на равновесието на наличните водни организми и влошаване качеството на водата

Ефективност постигане на максимален резултат за вложените средства

Ефикасност постигане на цели и резултати с минимално използване на труд и финансови средства

Задължителни европейски изисквания стандарти и изисквания, свързани с изпълнение на ангажиментите на Република България във връзка с изискванията на европейското законодателство

Индикатор измерител на изпълнението на целите на дадена оперативна програма по отношение на ресурсите, постигнатия ефект и въздействието

Иновативен процес/технология/продукт процес/технология/продукт, който/която има качествено по-добри параметри спрямо традиционно прилаганите/произвеждани такива и който/която все още не се прилага/произвежда в България или се прилага/произвежда в България не по-рано от 2003 г.

Информационна сигурност защитата на информацията и информационните системи от неправомерен достъп, използване, издаване, модификация или унищожаване. Тази защита трябва да осигури: автентичност, интегритет, конфиденциалност, отговорност и достъпност на информацията

ИСПА инструмент за структурни политики за предприсъединяване – финансов инструмент за безвъзмездна помощ, който подпомага страните кандидатки в подготовката им за членство в ЕС

ИСУН информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на ЕС

Измама действие или пропуск на международно ниво, което би могло да доведе до присвояване или незаконно задържане на средства от държавния бюджет на държавата членка или средства, управлявани от държавните органи в ЕС

Подозирана измама нередност, пораждаща инициирането на административни или юридически процедури на национално ниво, с оглед установяването на наличие на измама. Всеки Управляващ орган следва да изпълнява процедури за разкриване, избягване и коригиране на нередности и възстановяване на неправомерно платени суми

Интервенции дейности

Искане за средства – официален писмен документ от Управляващия орган до Националния фонд за искане на необходимите средства за извършване на плащанията до бенефициентите през съответния период

Канализационна система система от канали, която събира и отвежда градските отпадъчни води

Кандидат водеща организация и партньор/и, която/които разработват проектно предложение с цел бъдещо изпълнение на одобрения проект

Комитет за наблюдение (КН) орган, отговорен за осигуряване на ефективност и качество на изпълнението на оперативната програма. Неговият състав се определя от държавата членка в сътрудничество с Управляващия орган (УО). По инициатива на ЕК или при искане от Комитета за наблюдение в заседанията му може да участва представител на Европейската комисия със съвещателни функции

Компонент една от възможните сфери на действие на схемата за безвъзмездна финансова помощ

Кохезионен фонд (КФ) – финансов инструмент на ЕС, насочен към държавите членки, чийто БВП на глава от населението е по-нисък от 90% от средния за ЕС. Фондът подкрепя проекти в сферите на транспортната инфраструктура и околната среда

Крайбрежни води водите, разположени извън линията на отлив на морето или от външната граница на устие

Малка инфраструктура – терминът фигурира в Наредба 321 в контекста на изграждане или рехабилитация на малка инфраструктура за управление на животинските отпадъци (само трупосъбирателни площадки); по подразбиране би следвало да се тълкува като техническа инфраструктура с малък размер

Междинно звено (МЗ) всяка публична или частна организация или служба, която действа под отговорността на орган за управление или сертификация или която изпълнява задачи от името на такъв орган спрямо изпълняващите операциите бенефициенти

Международно признат стандарт стандарт, който е приет от международна организация по стандартизация или от международна организация с дейност по стандартизация и е общодостъпен

Мониторинг осъществява се на всички равнища на административна дейност. По време на мониторинга се набират количествени и качествени данни за ежедневния процес по прилагането на новата политика или акт, като напредъкът към текущия момент се сравнява с първоначалните очаквания, за да се определят необходими корективни действия

Мярка набор от дейности/операции с обща цел, чрез които се реализира даден приоритет на ОП

Национална програма за реформи (НПР) стратегически документ, представляващ продължение на Предприсъединителната икономическа програма и акцентиращ върху структурните реформи, насочени към постигането на целите от обновената Лисабонска стратегия. Програмата очертава средносрочна рамка от мерки и приоритети в областта на макро- и микроикономическото развитие, пазара на труда и развитието на човешкия капитал

Национална стратегическа референтна рамка (НСРР) документ за програмиране на фондовете на ЕС за определен период от време, представен от държавата членка и одобрен от Европейската комисия, който гарантира, че помощта от фондовете е в съответствие със стратегическите насоки за сближаване на Общността и установява връзката между приоритетите на Общността и Националния план за развитие

Национално съфинансиране съфинансиране на ОП, нейните приоритети и операции със средства, осигурени от национални източници на финансиране, напр. от държавен бюджет, общински бюджети, национални частни средства

Нередност нарушение на клауза от правото на Общността, в резултат на действие или пропуск на икономически оператор, който има или би имал ефект на щета върху общия бюджет на Европейския съюз, изразяващ се в неправомерен разход от общия бюджет

Образователни и/или обучителни институции – институции, създадени в съответствие със Закона за висшето образование, Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Закона за професионалното образование и обучение, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и с други закони или нормативни актове, за осъществяване на дейност по образование, обучение, поддържане и повишаване на квалификация

Одит – независима проверка на ефективното функциониране на системата за управление и контрол

Одитиращ орган единствен орган за всички оперативни програми (ОП) в България, функционално независим от Управляващия орган на всяка ОП и от Сертифициращия орган (в Министерството на финансите), който е отговорен за проверка на ефективното функциониране на системите за управление и контрол. Съгласно член 62 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета той е отговорен за извършването на проверките по член 62, букви а), б) и г) от Регламента. За България такъв орган е Дирекция “Одит на средствата от Европейския съюз” в Министерството на финансите

Оперативна програма (OП) представен от държавата членка и одобрен от Европейската комисия (ЕК) документ, представляващ стратегия за развитие, състояща се от набор от приоритетни оси, които трябва да бъдат постигнати със средства от един от фондовете или в случая на цел Сближаване – с помощта на Кохезионния фонд и на ЕФРР

Оперативна съвместимост способността на информационните системи и бизнес процесите, които те поддържат, да обменят данни и да интегрират информация и знание

Оперативно споразумение споразумение за сътрудничество, определящо основните задачи и отговорности за техническото и финансово изпълнение на програмата между Управляващия орган и бенефициентите

Операция проект или група от проекти, избрани от Управляващия орган на ОП, съобразно критериите, определени от Комитета за наблюдение и изпълнявани от един или няколко бенефициенти за постигане на целите на приоритетната ос, с която са свързани

Партньор партньорът/ите участва/т в реализацията на проекта заедно с водещата организация, отговарят на същите изисквания за допустимост и направените от тях разходи са допустими в същата степен, както и разходите, направени от кандидата

Подходящо пречистване пречистването на градските отпадъчни води чрез всеки метод и/или система за отвеждане, които позволяват на водите в приемниците на отпадъчните води да отговарят на възприетите цели за качество, както и да отговарят на съответните разпоредби на настоящата директива и на други общностни директиви

Ползвател (бенефициент) по ПРСР лице, на което е одобрена и/или изплатена финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони

Представител на целевата група представител на допустима целева група по конкретна операция, включен в изпълнението на конкретен договор за безвъзмездна помощ

Приключваща декларация – декларация, изготвена от дирекция “Одит на средствата от ЕС”, която обобщава резултатите от проверките, извършени в предходната година, също и за гарантиране на коректността на заявлението по крайния баланс, както и за редовността на разходите, на базата на методологическите насоки, подготвени от Европейската комисия и Министерството на финансите

Принципът за “четирите очи”преди всяка изпълнителска процедура и финансова транзакция служителят, натоварен с изпълнението на дадена специфична задача, е основно проверяван от друг човек

Приоритетна ос един от приоритетите в стратегията на ОП, състояща се от група операции, които са свързани и имат специфични измерими цели

Прогнозиране процес на предсказване на развитието и състоянието на дадено явление в бъдеще време върху основата на известни данни или за специално научно изследване

Проект дейност или съвкупност от взаимосвързани и взаимодопълващи се дейности с предварително определена цел, необходими ресурси и времева рамка за изпълнение, водещи до постигането на конкретни количествено измерими резултати

Проектна фаза етап от проект, който е технически и финансово независим и притежава своя собствена ефективност

Проектно предложение предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на определен проект, включващо формуляр за кандидатстване и други придружаващи документи

Производствен процес на определено предприятие отнася се до всички серии от дейности, при които входящите суровини се преобразуват в продукт, който е предназначен за употреба от външни потребители (“краен продукт” за съответното предприятие)

Промишлени отпадъчни води всички отпадъчни води, изпускани от помещения, ползвани с търговска или промишлена цел, освен битовите отпадъчни води и дъждовните води

Публичен разход публичен принос за финансирането на операции от държавния бюджет, от бюджета на регионални и местните власти, от Европейската общност по линия на Структурните фондове и Кохезионния фонд, както и сходни разходи. Принос към финансирането на операции, идващ от бюджета на публични институции или асоциации на една или повече регионални или местни власти или публични органи, действащи в съответствие с Директива 2004/18/EО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координацията на процедурите за възлагане на обществени поръчки за работа, доставка и услуги, следва да бъде разглеждан като сходни разходи

Публично-частно партньорство (ПЧП):

ПЧП, в широкия смисъл на думата, е всяка форма на партньорство между публичния сектор и частния сектор за целите на осигуряването на проект или услуга, обикновено предоставяни от публичния сектор;

ПЧП, в тесния смисъл на думата (концесия), е партньорство между публичния и частния сектор за целите на осигуряването на проект за строителство и/или услуга, при които се използва частно финансиране за предоставянето на услуги в публичния сектор при поемане на основния риск от изграждането, управлението и поддържането на обекта от частния сектор

Първично пречистване пречистването на градските отпадъчни води с физически и/или химически методи, включващи утаяване на твърдите вещества в суспензия или други методи, чрез които БПК5 на входящите отпадъчните води се понижава най-малко с 20% преди изливането, а общото количество твърди вещества в суспензия във входящите отпадъчни води – най-малко с 50%

Първоначален административен или юридически извод Първа писмена оценка от компетентен орган, административна и/или юридическа, на базата на специфични факти за извършена нередност, без да се изключва възможността това заключение да бъде ревизирано в последствие или да бъде оттеглено в течение на административната или юридическа процедура

Ръководител на Договарящия/Управляващия орган ръководителят на административната структура, която управлява дадена ОП

Сертификат към ЕК официален писмен документ за искане на средства от Европейската комисия за даден период (обикновено четири месеца) на базата на вече сертифицирани разходи и информация за допустимостта на искането

Сертифициране – непрекъснат процес на наблюдение на финансовия и физическия напредък по операциите, съфинансирани със средства от Структурните инструменти на ЕС. Това е процес, при който Сертифициращият орган удостоверява пред ЕК, че по Структурните инструменти на ЕС са финансирани само допустими разходи, реално извършени в съответствие с правилата за допустимост на разходите

Сертифициране на разходи потвърждаване на коректността и допустимостта на разходите и ефективността и съответствието им с правилата на ЕС относно системите за управление и контрол за Структурните фондове и Кохезионния фонд

Сертифициращ орган определена от държавата членка национална, регионална или местна публична институция, която сертифицира декларациите за разходите и исканията за плащания, преди те да бъдат изпратени до Европейската комисия. Това е единственият орган за всички ОП, съгласно член 61 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета. За България това е Дирекция "Национален фонд" в Министерството на финансите

Стартиращо иновативно предприятие – предприятие, създадено преди не повече от 3 години към датата на обявяване на съответната процедура за подбор на проекти, което предоставя или ще предоставя на пазара нови или значително усъвършенствани продукти, услуги и/или процеси, включително методи за предоставяне на услуги и начини за доставка на продукти, като иновативните продукти и процеси трябва да са нови за българския, европейския или световния пазар

Структури на гражданското общество за целите на ОПАК включват:

социално-икономически партньори (представителните организации на работодателите на национално равнище и представителните организации на работниците и служителите на национално равнище);

неправителствени организации (екологични, благотворителни, потребителски, правозащитни, културни, образователни и други)

Система за проследяване на документите (одитна пътека) средство за мониторинг, предвидено от Европейския съюз за наблюдение на използването на Структурните фондове и Кохезионния фонд, което намира отражение в описанието на изпълнението на програмата и на операцията под формата на текст, таблици и графики. Това описание включва различните нива на технически задания и комуникации, както и управлението и предварителните одитни процеси, като по този начин прави възможен процеса на мониторинг и проследяване

Структурни фондове Общността осигурява финансови средства за постигането на основните цели на Регионалната политика, някои от които са дефинирани в самия Договор за Европейския съюз, основно посредством Структурните фондове (СФ). Това са Европейският фонд за регионално развитие и Европейският социален фонд

Структури на гражданското общество за целите на ОПАК включват: – социално-икономически партньори (представителните организации на работодателите на национално равнище и представителните организации на работниците и служителите на национално равнище) – неправителствени организации

Териториална администрация включва областната администрация; общинската администрация; специализирани териториални администрации, създадени като юридически лица с нормативен акт

Техническа помощ средства в рамките на ОП, подпомагащи дейностите по подготовка, управление, мониторинг, оценка, финансов контрол и публичност на програмата

Транст-европейска транспортна мрежа транспортна мрежа, включваща пътища, жп линии, вътрешни водни пътища, вътрешни пристанища и системи за управление на трафика, които обслужват целия европейски континент, поемат големия трафик на дълги разстояния и сближават географските и икономически райони на Общността Управление на човешките ресурси процес за набиране и подбор на най-подходящите служители, тяхното обучение и мотивация за ефективно изпълнение на стратегическите цели на организацията

Управляващ орган на ОП институция или публичен, национален, регионален или местен орган, на който държавата-членка е делегирала управлението на оперативната програма. Управляващият орган носи отговорността за ефективното, ефикасното и правилно управление и изпълнение на оперативната програма

Устие преходната зона в устието на воден път между сладките води и крайбрежните води. Държавите членки установяват външните граници (морски) на устията за целите на настоящата директива, в рамките на програмата за прилагане, в съответствие с член 17, параграф 1 и 2

Утайки отпадъчните утайки, пречистени или непречистени, произлизащи от пречиствателни станции за градски отпадъчни води

Финансов доклад официален писмен документ от Управляващия орган към Националния фонд, представящ финансовите дейности по съответната Оперативна програма през отчетния период

Целеви групи групи/категории институции, организации или частни лица, които се очаква да ползват резултатите от изпълнението на проектите, предложени от бенефициентите

Централна администрация включва администрацията на Министерския съвет; министерствата; държавните агенции; администрацията на държавните комисии; изпълнителните агенции; административните структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт

NUTS френска абревиатура, означаваща "номенклатура на териториално-статистическите единици". Обикновено с NUTS I се обозначава държава, с NUTS IІ – район за планиране, с NUTS IІІ – област, а с LAU 1 – община

SWOT анализ анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл