Начало > За ОПАК

Накратко за ОПАК

В резултат на пълноправното си членство в Европейския съюз от 1 януари 2007 г. България участва за първи път в Кохезионната политика на Общността през програмния период 2007 – 2013 г. Целта на тази политика е подкрепа за икономическото, социалното и териториалното сближаване чрез намаляване на разликата в развитието на регионите и държавите членки. Финансовите инструменти за реализацията на тази цел са Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейският социален фонд (ЕСФ) и Кохезионният фонд (КФ). Средствата по фондовете се разпределят между държавите членки по строго определени правила според нивото им на просперитет.  

За да усвоява тези средства, България прие своите програмни документи: Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) и седем оперативни програми (ОП), една от които е Оперативната програма “Административен капацитет” (ОПАК).  

ОПАК беше подписана на 3 октомври 2007 г. от еврокомисаря по заетостта, социалните въпроси и равните възможности Владимир Шпидла. 

Стратегическата цел на ОПАК е:

Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост. Повишаване на професионализма, прозрачността и отчетността в съдебната система.

Специфичните цели са:

 • Ефективно функциониране на администрацията и на съдебната система
 • Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите в държавната администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество (СГО)
 • Модерно обслужване от страна на администрацията и на съдебната система

Целите на програмата се постигат чрез дейности, разделени в четири основни приоритетни оси:

 • Приоритетна ос I: Добро управление
 • Приоритетна ос II: Управление на човешките ресурси
 • Приоритетна ос III: Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление
 • Приоритетна ос IV: Техническа помощ

Бенефициенти, или кой може да кандидатства по ОПАК:

 • Централната, областните и общинските администрации
 • Органите на съдебната власт
 • СГО – социално-икономическите партньори и неправителствените организации
 • Конкретни бенефициенти – Министерският съвет, Министерството на финансите, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на правосъдието, Агенцията по вписванията, Агенцията по обществени поръчки, Комисията за защита на конкуренцията, Институтът по публична администрация, Националният институт на правосъдието, Институтът по психология към МВР, Българската академия на науките, Омбудсманът на Република България, Висшият съдебен съвет (ВСС), Инспекторатът към ВСС, Върховната касационна прокуратура, Върховният административен съд, Прокуратурата на Република България и Националната следствена служба

Бюджет:

ОПАК се съфинансира oт най-стария структурен фонд – Европейският социален фонд, и от републиканския бюджет. За новия програмен период 2007 – 2013 г. средствата за ОПАК са 153 670 724 евро или 13% от общата помощ на ЕСФ за България. Това е 3.5% от общия размер на помощта, която България получава по линия на Структурните фондове. Към нея се добавят и 27 118 363 евро национално съфинансиране. Така по програмата ще могат да се договорят проекти на обща стойност от 180 789 087 евро. 

Управление и контрол на ОПАК:

Управляващ орган (УO) на ОПАК е дирекция "Оперативна програма "Административен капацитет" в Министерството на финансите. УО носи отговорността за ефективното управление и изпълнение на оперативната програма. Неговите задължения включват подготвянето и обявяването на процедури за набиране на проектни предложения; вземането на решения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; мониторинга и оценката на изпълняваните проекти. 

Изпълнението на ОПАК се следи от Комитет за наблюдение (КН). Той одобрява общите критерии за избор на проекти, следи за периодично извършения напредък за постигането на специфичните цели на програмата, одобрява годишните и окончателните доклади за изпълнението й. КН се състои от представители на: министерства и държавни агенции, социално-икономическите партньори, регионалните съвети за развитие на районите за планиране и Европейската комисия.

Повече информация за Оперативната програма "Административен капацитет" ще намерите тук.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл