Управляващ орган
С Постановление № 125 от 20.05.2015 г. на Министерския съвет за Управляващ орган (УО) на ОПАК е определена дирекция „Добро управление” към Министерския съвет. Постановлението е обнародвано в Държавен вестник на 22.05.2015 г. и влиза в сила на 25.05.2015 г. Считано от 26.05.2015 г., Управляващ орган (УО) на Оперативна програма „Административен капацитет” е дирекция „Добро управление” в Администрацията на Министерския съвет. Новосъздадената дирекция ще приключи изпълнението на досегашните оперативни програми "Техническа помощ" и "Административен капацитет" 2007 - 2013 г. и поема Оперативна програма "Добро управление" 2014 - 2020 г. Ръководител на трите програми е г-жа Ирена Първанова, директор на дирекция "Добро управление" в АМС. УО носи отговорността за ефективното управление и изпълнение на оперативната програма. Неговите задължения включват подготвянето и обявяването на процедури за набиране на проектни предложения, взимането на решения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, мониторинга и оценката на изпълняваните проекти.
Сигнали за нередности или корупция:
Сигнали за проблеми, нередности или корупция могат да бъдат подавани по следния начин:
1. По факс - 02/9859 5502, адресиран до служителя по нередности: г-жа Боряна Въчковска
3. По електронна поща на адрес b.vachkouvska@government.bg или opac@government.bg

4. По телефон: 02/9859 55 16

За контакти:
Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК)
Министерски съвет на Република България
София 1594, бул. „А. Дондуков” № 1
тел.: +359 2 9859 5501
факс: +359 2 9859 5502