Проектен цикъл

Фази на проектния цикъл

"Проектният цикъл" е логическа последователност от дейности, които се извършват от инициирането до приключването на проекта.

zaOPAK_proekten_cikul

 

 

Основните фази на проектния цикъл са:

1. Програмиране

Програмирането се извършва от УО на ОПАК. Това е процес на стратегическо планиране, в който се изготвят и обявяват процедури за набиране на проектни предложения по приоритетните оси на Програмата.

2. Разработване на проектни предложения

Това е фазата, в която бенефициентът се включва активно в проектния цикъл.

Разработването на проектни предложения може да бъде разделено на два етапа:

  • Бенефициентът формулира проектната yy си идея въз основа на нуждите си, възможността за реализация (човешки ресурси и капацитет) и финансиране
  • Бенефициентът разработва проектно предложение, като развива идеята си в структуриран формат, зададен от УО на ОПАК чрез Формуляра за кандидатстване и съгласно изискванията на Насоките/Указанията за кандидатстване по конкретната процедура.

Тази фаза завършва с надлежно окомплектоване и подаване на проектното предложение.

3. Подбор на проекти

УО на ОПАК сформира независима оценителна комисия от експерти от различни институции. Комисията разглежда постъпилите проектни предложения и изготвя доклад до Ръководителя на УО на ОПАК с предложение кои проекти да бъдат финансирани.

4. Сключване на договор

След вземане на решение за финансиране се сключва договор между УО на ОПАК и бенефициентите.

5. Изпълнение и мониторинг на проекта

Това е най-важната фаза на един проект и тук отговорността на бенефициента е най-голяма.

  • В тази фаза бенефициентът изпълнява проекта съгласно сключения договор, като се придържа стриктно към дейностите, план-графика и бюджета, заложени в проектното предложение. Бенефициентът извършва мониторинг и вътрешни проверки на изпълнението и редовно се отчита на УО на ОПАК чрез междинните технически доклади, финансовите отчети и исканията за плащане.
  • УО на ОПАК извършва периодични проверки, включително и на място, за изпълнението на проектите; верифицира (проверява и одобрява) извършените от бенефициента дейности и разходи; извършва плащания към бенефициента.
  • В тази фаза се извършва и одитът по проекта, ако такъв е задължителен или е заложен в проектното предложение.
  • На този етап УО на ОПАК, както и звеното за вътрешен одит упражняват строг контрол върху усвояването на средствата.

6. Оценка на изпълнението на проекта

Това е процес, в който УО на ОПАК извършва практическа оценка на резултатите от реализацията на проекта. Оценката включва две части:

  • крайна оценка, която разглежда изпълнението на заложените цели се прави въз основа на окончателния технически доклад на бенефициента за изпълнението на проекта
  • последваща оценка, която анализира устойчивостта на постигнатите резултати, тяхната полезност и положително въздействие върху целевата група, общността и проблемната област.

 

ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕЛИЯ ПРОЦЕС НА ИЗГОТВЯНЕ, КАНДИДАТСТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ОПАК ЩЕ НАМЕРИТЕ В СПЕЦИАЛНО СЪЗДАДЕНОТО ОТ УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН "РЪКОВОДСТВО ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ"