Управляващ орган на Оперативна програма
„Административен капацитет”

Министерство на финансите
гр. София 1040, ул. „Г. С. Раковски” № 102
тел.: 02/9859 55 01, факс: 02/9859 55 02
e-mail: info@opac.government.bg

Ирена Първанова Ръководител на УО на ОПАК 02/940 3652 opac@government.bg
ОТДЕЛИ
Началник на отдел
"Програмиране, търгуване и договаряне"
Деница Голева Експерт програмиране 02/9859 55 07 d.goleva@government.bg
Антон Ангелов Експерт процедури и договаряне 02/9859 55 45 a.a.angelov@government.bg
Огнян Касабов Експерт процедури и договаряне 02/9859 55 11 o.kassabov@government.bg
Владимир Райчев Експерт процедури и договаряне 02/9859 55 48 v.raychev@government.bg
Асен Сурдолов Експерт процедури и договаряне 02/9859 55 41 a.surdolov@government.bg
Любка Видолова Мониторинг експерт 02/9859 55 66 l.vidolova@government.bg
Хилми Кушев Мониторинг експерт 02/9859 55 39 h.kushev@government.bg
Светослава Тонева Мониторинг експерт 02/9859 55 18 s.toneva@government.bg
Лора Бусарова Мониторинг експерт 02/9859 55 10 l.boussarova@government.bg
Паолина Йорданова Мониторинг експерт 02/9859 55 19 p.yordanova@government.bg
Малина Николова Мониторинг експерт 02/9859 55 15 m.e.nikolova@government.bg
Полина Личева Мониторинг експерт 02/9859 55 31 p.licheva@government.bg
Елита Попова Мониторинг експерт 02/9859 55 20 e.popova@government.bg
Виктория Славейкова-Ангелова Мониторинг експерт 02/9859 55 30 v.angelova@government.bg
Цветелина ДимитроваМониторинг експерт02/9859 55 40ts.dimitrova@government.bg
Горица Чилева Началник на сектор "Финансово управление" 02/9859 55 42 g.chileva@government.bg
Калоян Митев Финансов експерт 02/9859 55 47 k.mitev@government.bg
Соня Дачева Финансов експерт 02/9859 55 27 s.dacheva@government.bg
Елисавета Марашлиева-Нинова Финансов експерт 02/9859 55 43 e.marashlieva@government.bg
Десислава Стоименова-Михайлова Финансов експерт 02/9859 55 34 d.mihaylova@government.bg
Боряна Истаткова Финансов експерт 02/9859 55 26 b.istatkova@government.bg
Илиана Евгениева Финансов експерт 02/9859 55 29 i.evgenieva@government.bg
Марин Маринов Финансов експерт 02/9859 55 28 m.l.marinov@government.bg
Росица Василева Финансов експерт 02/9859 55 49 r.vasileva@government.bg
Валерия Асенова Счетоводител 02/9859 5525 v.ivanova@government.bg
Елена Георгиева Счетоводител 02/9859 55 23 e.g.georgieva@government.bg
Албена Василева Контрол на обществените поръчки 02/9859 55 46 a.vasileva@government.bg
Миряна Йовева Контрол на обществените поръчки 02/9859 55 53 m.yoveva@government.bg
Биляна Мишева Контрол на обществените поръчки 02/9859 55 09 b.misheva@government.bg
Станислава Варадинова Контрол на обществените поръчки 02/9859 55 03 s.varadinova@government.bg
Христо Славов Финансов контрольор 02/9859 55 52 H.Slavov@government.bg
Орлин Константинов Финансов контрольор 02/9859 55 38 o.konstantinov@government.bg
Боряна Въчковска Служител по нередностите 02/9859 55 16 b.vachkouvska@government.bg
Луиза Бусерска Експерт комуникация 02/9859 55 32 l.buserska@government.bg
Вяра Венева Финансов експерт "Техническа помощ" 02/9859 55 36 v.l.veneva@government.bg
Симон Папазян Мониторинг експерт "Техническа помощ" 02/9859 55 14 s.papazyan@government.bg
Мария Христова Анализ и оценка 02/9859 55 12 m.hristova@government.bg
Теодора Йосифова Секретариат на Комитета за наблюдение 02/9859 55 21 t.yosifova@government.bg

За контакт с УО на ОПАК моля, използвайте следната форма: