Документи
Уважаеми бенефициенти,

Образците на междинен, годишен и окончателен технически доклад, както и на искането за плащане и финансовия отчет за договори, които са сключени преди 06.07.2012 г., се намират в пакета от документи за кандидатстване по съответната процедура. (вж. „За кандидати”, „Затворени процедури”).


Конкурс EPSA 2015
Брошура EPSA
Инструкция на МТИТС за осигуряване на оперативна съвместимост по процедура 3.2-06
Указания за електронно отчитане на проекти по ОПАК, 02.07.2014 г.
Приложение към Указания за електронно отчитане на проекти по ОПАК, 02.07.2014 г.
ПМС № 231-20.09.2007 г.
ПМС № 62-21.03.2007 г.
Указания във връзка с архивирането на документи по проекти по ОПАК
Наръчник за бенефициенти по ОПАК
Често допускани грешки при финансовото отчитане на проекти по ОПАК
Изисквания към ИПА и бенефициентите за организиране и отчитане на обучения
Методология за прилагане на финансови корекции по ОПАК
ПМС № 69-11.03.2013 г.
ПМС № 330-05.12.2011 г.
ПМС № 55-21.03.2007 г.
Изисквания за информация и публичност към бенефициентите по ОПАК
Окончателен технически доклад
Годишен технически доклад
Междинен технически доклад
Наръчник за индикаторите по ОПАК
Искане за плащане
Финансов отчет
Анкета за отчитане на участници по проекти
Методология за изчисляване на броя на участниците
Таблица за участници
Общи насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52
Разяснения към ПМС № 330 от 05.12.2011 г.
Указания за възнаграждения по ОПАК (УК-3 от 09.08.2012 г.)
Образци за отчитане и изплащане на възнаграждения по проекти по ОПАК (УК-3 от 09.08.2012 г.)
Образци за отчитане и изплащане на възнаграждения по проекти по ОПАК (УК-1 от 25.01.2012 г.)