Обществени поръчки
Тук ще намерите информация, свързана с провеждането на процедурите за обществени поръчки по проекти по ОПАК.

Ръководство за провеждане на обществени поръчки
Контролен лист Публична покана
Контролен лист Открита процедура
Контролен лист Ограничена процедура
Контролен лист Договаряне с обявление
Контролен лист Договаряне без обявление
Препоръки на УО на ОПАК относно обществените поръчки
Установени нарушения от Одитния орган при одит на операциите от 2014 г.
Изменена методология за определяне на финансови корекции при нарушения в сферата на обществените поръчки 2014
Предварителен контрол на процедурите за обществени поръчки по проекти по ОПАК
Закон за обществените поръчки, 01.07.2014 г
Нарушения при определяне на методика за оценка на оферти
Анализ на нередностите свързани с възлагането на обществени поръчки
Писмо от ИА Одит на средствата от ЕС
Указания на УО на ОПАК във връзка с обявяването на обществени поръчки по подприоритет 2.2
Примерна методика за оценка на оферти за обучения при критерий икономически най-изгодна оферта
Обществени поръчки по подприоритет 2.2
Методика за оценка
Най-чести нарушения при провеждането на процедури за обществени поръчки1
Примери на допуснати нарушения
Инструкция за попълване на график на планираните обществени поръчки
Често срещани грешки при организиране на процедури по ЗОП
Правилник за прилагане на ЗОП, 09.03 .2012 г .
Процедура за предварителен контрол на обществените поръчки