Често срещани грешки
Уважаеми кандидати и бенфициенти,

За ваше улеснение и за да се гарантира максимална прозрачност при изразходването на средствата от Структурните фондове, Управляващият орган (УО) на Оперативната програма "административен капацитет" (ОПАК) публикува подробна информация за най-често допусканите грешки в процеса на кандидатстване и изпълнение на проекти по оперативна програма "Административен капацитет".

Препоръчваме Ви да се запознаете с предоставените документи, с помощта на които предварително ще можете да проверите дали вашето проектно предложение отговаря на необходимите критерии за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и ще разполагате с информация, която да гарантира целесъобразното и законосъобразно изготвяне на документация и провеждане ма процедури по обществени поръчки.