Срок за кандидатстване
2013-11-19 | 17:30:00

Процедура 3.1-08 с бенефициент Централни администрации

2013-10-15 | 16:28:18

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет” публикува за Насоки за кандидатстване по открита процедура за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ на централните администрации.

Процедурата е по приоритетна ос ІIІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1 „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, бюджетна линия BG051PO002/13/3.1-08. Минималната стойност на проектите, с които могат да кандидатстват централните администрации, е 50 000 лв., а максималният размер съответно – 350 000 лв. (за проекти за въвеждане и сертифициране на СУК) и 800 000 лв. (за разработване и внедряване на електронни административни услуги).

Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е в размер на 10 млн. лв. Предвиден е 18-месечен срок за изпълнение на одобрените проекти.

Моля, имайте предвид, че с оглед приключването на настоящия програмен период и факта, че подобни процедури са били обявявани многократно, УО на ОПАК е определил 1-месечен срок за кандидатстване.