2017-01-11 | 14:01:07 ОП „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане процедура за граждански контрол върху реформата в съдебната система Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата…
2017-01-04 | 17:01:57 В Комитета за наблюдение ОП „Добро управление“ се включват още две групи юридически лица с нестопанска цел В Комитета за наблюдение на ОП „Добро управление“ като членове с право на глас се включват две нови групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност (ЮЛНЦ): Организации, работещи в сферата…
2016-12-23 | 13:12:58 Общо 22 проекта в подкрепа на електронното управление кандидатстват за финансиране по ОПДУ Общо 22 проекта са подадени чрез електронната система ИСУН в рамките на срока за кандидатстване по двете процедури по приоритетна ос 1 „Административно обслужване и е-управление“ на Оперативна програма…
2016-12-13 | 11:12:24 По ОП „Добро управление” вече са обявени процедури за 47% от целия бюджет Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” (КН на ОПДУ) гласува създаването на постоянен подкомитет, който да следи управлението на средствата за неправителствения сектор по приоритетна…