2017-04-05 | 17:04:07 Екипът на програма „Добро управление“ ще засади над 300 фиданки в село Златуша В седмицата на гората екипът на Оперативна програма „Добро управление“ ще подкрепи инициативата „Когато станем 100 000, ще посадим гора“ на http://www.gorata.bg. Амбицията ни е да засадим най-малко 300 фиданки дъб,…
2017-04-03 | 11:04:27 Успешно приключиха оперативните програми „Административен капацитет“ и „Техническа помощ” Дирекция „Добро управление“ към Министерския съвет успешно приключи и изпрати на Европейската комисия (ЕК) чрез електронната система SFC окончателните доклади за изпълнението на оперативните програми…
2017-01-11 | 14:01:07 ОП „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане процедура за граждански контрол върху реформата в съдебната система Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата…
2017-01-04 | 17:01:57 В Комитета за наблюдение на ОП „Добро управление“ се включват още две групи юридически лица с нестопанска цел В Комитета за наблюдение на ОП „Добро управление“ като членове с право на глас се включват две нови групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност (ЮЛНЦ): Организации, работещи в сферата…