2015-10-28 | 16:10:25 5 ноември – информационен ден по ОП „Добро управление“ На 05.11.2015 г. от 10:00 ч. в Гранитната зала на Министерския съвет (бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 1) Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ ще проведе информационен ден по новата процедура…
2015-10-02 | 11:10:53 Оперативна програма „Добро управление“ получи първите четири проектни предложения Подадени са първите четири проектни предложения по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ). Изпълнителната агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, Администрацията…
2015-09-15 | 00:00:00 Индикативната годишна работна програма на ОП „Добро управление“ за 2016 г. e публикувана за обществено обсъждане Съгласно чл. 7, ал. 3 от ПМС № 107/2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния…
2015-09-04 | 00:00:00 ОПАК заявява нови 17 млн. лв. за възстановяване от ЕК Вече са изплатени 85,2% от целия бюджет на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), или близо 290,2 млн. лв. Само от началото на 2015 г. към днешна дата на бенефициентите по програмата са изплатени…