2015-03-16 | 09:03:47 Информация за изпълнение на препоръки от проведени одити В резултат на извършения през 2014 г. пети одит на операциите за изразяване на увереност, че декларираните по ОПАК разходи са верни и транзакциите са законосъобразни и редовни, бяха установени множество пропуски…
2015-03-12 | 12:03:06 Националният институт на правосъдието приключи проект за обучение на съдебните служители от цялата страна Над 690 съдебни служители от органите на съдебната власт в цялата страна преминаха 21 обучения с подкрепата на ОПАК. Семинарите бяха по граждански, търговски и наказателни дела, управление на човешките ресурси,…
2015-03-09 | 15:03:56 ОПАК изпрати доклад за сертифициране на още 4,3 млн. лв. На 6 март Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) изпрати към Сертифициращия орган поредния доклад по сертификация с искане за възстановяване на средства в размер…
2015-02-19 | 13:02:27 Информация за обученията на ИПА, включени в проекти по ОПАК Уважаеми бенефициенти,   Във връзка с планирането и провеждането на обучения в Института по публична администрация (ИПА) по Каталог 2014, включени в изпълняваните от Вас проекти по приоритетна ос II „Управление…