2016-12-23 | 13:12:58 Общо 22 проекта в подкрепа на електронното управление кандидатстват за финансиране по ОПДУ Общо 22 проекта са подадени чрез електронната система ИСУН в рамките на срока за кандидатстване по двете процедури по приоритетна ос 1 „Административно обслужване и е-управление“ на Оперативна програма…
2016-12-13 | 11:12:24 По ОП „Добро управление” вече са обявени процедури за 47% от целия бюджет Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” (КН на ОПДУ) гласува създаването на постоянен подкомитет, който да следи управлението на средствата за неправителствения сектор по приоритетна…
2016-12-07 | 17:12:59 На 12 декември ще се проведе заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” На 12.12.2016 г. в Гранитната зала на Министерския съвет ще се проведе Петото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” (КН на ОПДУ). На него ще присъства и началникът…
2016-11-24 | 15:11:43 Предоставят се 8,1 млн. лв. за подобряване на ефективността и прозрачността на системата за обществени поръчки Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) обяви процедура за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ BG05SFOP001-1.003: „Подобряване на ефективността, ефикасността и прозрачността…