2014-09-01 | 13:50:08 Висшият съдебен съвет предлага програмно бюджетиране за съдебната система Висшият съдебен съвет предлага въвеждане на програмното бюджетиране в съдебната система. Това означава определяне на бюджет на базата на заложените стратегически цели и отчетените резултати от дейността на…
2014-08-26 | 16:08:59 Единадесет юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност могат да излъчат представители в КН на ОПДУ Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление" (ОПДУ) кани в срок до 05.09.2014 г. единадесет юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност да излъчат по един представител от съответната…
2014-08-25 | 14:08:50 Близо 130 служители на Министерството на отбраната бяха обучени с проект по ОПАК Близо 130 служители от администрацията на Министерството на отбраната (МО) преминаха обучения за повишаване на квалификацията си по проект, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”…
2014-08-22 | 15:26:26 На вниманието на бенефициентите по процедура 3.2-06 на ОПАК Уважаеми бенефициенти,   Във връзка с процедура по приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2 „Стандартна информационно-комуникационна…