2014-08-22 | 15:08:24 ОПАК увеличи бюджета по три процедури Предоставят се допълнително над 4 млн. лв.   С решение на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) беше увеличен бюджетът по три процедури за предоставяне…
2014-08-22 | 13:04:27 НАП облекчава процедурите за ревизии и проверки с проект по ОПАК Проект по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) ще подобри контролната дейност на Националната агенция за приходите (НАП). Тя пусна в реална експлоатация във всички свои структури Информационна…
2014-08-21 | 10:08:02 Одобрени НПО, които да излъчат наблюдател с право на съвещателен глас в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г. В определения срок (08.08.2014 г.) в Министерството на финансите са получени девет заявления от юридически лица с нестопанска цел. Осем от кандидатите са в сфера № 5 „Политики за развитие, включително на регионално…
2014-08-15 | 12:30:32 Моника Бийчър: „Одитните органи повишават контрола върху обществените поръчки” Одитните органи са по-стриктни при съблюдаването на правилата за възлагане на обществени поръчки и повишават контрола по отношение на процедурите съгласно новите допълнения на Закона за обществените поръчки.…