2014-08-01 | 11:08:24 ИПА ще пише Бяла книга за добро управление в публичния сектор Институтът по публична администрация към Министерския съвет ще разработи и предложи за обсъждане Бяла книга за „Доброто управление и изпълнение в държавната администрация: постижения, проблеми, решения“.…
2014-07-29 | 14:07:17 С проект по ОПАК ВСС ще подобри провеждането на атестации и конкурси в съдебната система Висшият съдебен съвет стартира проект за подобряване на работата на съдебната система чрез целенасочени обучения за магистрати, служители от администрацията му и членовете на помощните атестационни комисии.…
2014-07-25 | 12:02:44 Покана за номиниране на представители на НПО с право на глас в КН на ОП „Добро управление” В изпълнение на чл. 12, ал. 3, т. 9 на ПМС № 79/10.04.2014 г. Министерството на финансите кани желаещите  от следните групи юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност да подадат заявление за участие…
2014-07-25 | 11:58:51 Покана към НПО за определяне на наблюдатели в КН на Оперативна програма „Добро управление“ На основание чл. 3 от Механизма за избор на юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма…