2014-08-07 | 15:16:52 Проект по ОПАК подпомага подготовката на България за присъединяване към виенската конвенция от 1972 г. Министерството на финансите приключи изпълнението на проект „Подготовка за присъединяване на Република България към Конвенцията за контрол и маркиране на изделията от благородни метали, подписана във Виена…
2014-08-01 | 11:08:24 ИПА ще пише Бяла книга за добро управление в публичния сектор Институтът по публична администрация към Министерския съвет ще разработи и предложи за обсъждане Бяла книга за „Доброто управление и изпълнение в държавната администрация: постижения, проблеми, решения“.…
2014-07-29 | 14:07:17 С проект по ОПАК ВСС ще подобри провеждането на атестации и конкурси в съдебната система Висшият съдебен съвет стартира проект за подобряване на работата на съдебната система чрез целенасочени обучения за магистрати, служители от администрацията му и членовете на помощните атестационни комисии.…
2014-07-25 | 12:02:44 Покана за номиниране на представители на НПО с право на глас в КН на ОП „Добро управление” В изпълнение на чл. 12, ал. 3, т. 9 на ПМС № 79/10.04.2014 г. Министерството на финансите кани желаещите  от следните групи юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност да подадат заявление за участие…