2016-11-24 | 15:11:43 Предоставят се 8,1 млн. лв. за подобряване на ефективността и прозрачността на системата за обществени поръчки Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) обяви процедура за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ BG05SFOP001-1.003: „Подобряване на ефективността, ефикасността и прозрачността…
2016-11-02 | 13:11:40 ОП „Добро управление“ стартира процедура за включване на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в състава на Комитета за наблюдение Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (УО на ОПДУ) кани следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност да участват в избора на представители в състава…
2016-10-17 | 17:10:30 Одитният орган публикува анализ за нередностите по оперативните програми в областта на обществените поръчки през 2015 г. Уважаеми кандидати и бенефициенти, Предоставяме на Вашето внимание Анализ на нередностите в областта на обществените поръчки, установени от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“…
2016-10-03 | 16:10:37 Обществено обсъждане на проект на Индикативна годишна работна програма за 2017 г. по ОП „Добро управление” В съответствие с чл. 26, ал. 3 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна…