2015-11-26 | 10:11:12 Контролни листове на УО на ОПАК за проверка на обществени поръчки Уважаеми бенефициенти,   Във връзка с установени грешки при прилагане на Закона за обществени поръчки при изпълнение на проекти, финансирани по ОПАК, и броя на наложените финансови корекции, в рубриката За…
2015-11-20 | 14:11:50 Първите договори по ОП „Добро управление” ще бъдат сключени до края на годината „Оперативна програма „Добро управление” навлиза във фазата на реалното изпълнение – прилагане на стратегическите документи в сферата на администрацията, съдебната система, електронното управление…
2015-11-19 | 15:11:23 Предоставят се 10 млн. лв. за повишаване компетентността на магистратите и съдебните служители Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ обяви процедура за кандидатстване BG05SFOP001-3.002: Повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение…
2015-11-18 | 13:11:27 През 2016 г. ще бъдат обявени шест процедури на обща стойност 79,7 млн. лв. по ОП „Добро управление” „И през новия програмен период ще продължат целенасочените инвестиции за укрепване капацитета на държавната администрация и съдебната система. За целта са предвидени средства в размер на 335 919 605 евро по Оперативна…